Fohlen 2018


Hengstfohlen

Geb:  21.05.2018

V:      liz.411/T Stilton v. liz.266/T Straden

M:     EL19370/T Freika v. liz.310/T Skorpion
Z:      Thomas Wegscheider - VillHengstfohlen

Geb:  09.05.2018

V:      liz.517/T Mirado v. liz.455/T Maigold

M:     20102/T Semina v. liz.451/T Nostalgie
Z:      Fam. Löffler - Arzl/IbkHengstfohlen

Geb:  23.04.2018

V:      liz.481/T Wulkan v. liz.412/T Walzertraum

M:     19849/T Tesora v. liz.373/T Bergdorf
Z:      Anton Gandl - AldransStutfohlen

Geb:  16.04.2018

V:      liz.472/T Sternwächter v. liz.350/T Stainz

M:     18466/T Tasmina v. liz.150/T Alpenstein

Z:      Anton Gandl - Aldrans

 Hengstfohlen

Geb:  13.04.2016

V:      liz.511/T Amoroso v. liz.473/T Adrin

M:     18424/T Desora v. liz.181/T Nordtirol

Z:      Georg Kirchmair - Sistrans

B:      Anton Rudig - SistransHengstfohlen

Geb:  12.04.2018

V:      liz.504/T Nordlicht v. liz.451/T Nostalgie

M:     EL19290/T Shaka v. liz.287/T Auretanius

Z:      Fam. Christian Löffler - ArzlStutfohlen

Geb:  10.04.2018

V:      liz.472/T Sternwächter v. liz.350/T Stainz

M:     EL18250/T Valerie v. liz.183/T Aghai

Z:      Karl Huber - Rum

B:      Reinhard Pirchner - KolsassbergStutfohlen

Geb:  05.04.2018

V:      liz.517/T Mirado v. liz.455/T Maigold

M:     18797/T Marah v. liz.266/T Straden

Z:      Andreas Müssigang - ThaurStutfohlen

Geb:  28.03.2018

V:      liz.472/T Sternwächter v. liz.350/T Stainz

M:     19851/T Malena v. liz.373/T Bergdorf

Z:      Andreas Knapp - GnadenwaldStutfohlen

Geb:  26.03.2018

V:      liz.472/T Sternwächter v. liz.350/T Stainz

M:     E19650 Abbalina v. liz.280/T Wolfgang

Z:      Hermann Gruber - Kolsaßberg

 Stutfohlen

Geb:  24.03.2018

V:      liz.511/T Amoroso v. liz.473/T Adrin

M:     L20105/T Maifee v. liz.471/T Amerigo

Z:      Romed Posch - Thaur

 Stutfohlen

Geb:  22.03.2018

V:      liz.451/T Nostalgie v. liz.181/T Nordtirol

M:     20101/T Bavaria v. liz.410/T Sevruga

Z:      Thomas Lieb - Weerberg

 Hengstfohlen

Geb:  18.03.2016

V:      liz.472/T Sternwächter v. liz.350/T Stainz

M:     EL18635/T Ashonata v. liz.280/T Wolfgang

Z:      Hermann Gruber - Kolsaßberg

 Hengstfohlen

Geb:  18.03.2018

V:      liz.472/T Sternwächter v. liz.350/T Stainz

M:     EL18798/T Forina v. liz.280/T Wolfgang

Z:      Romed Posch - Thaur

 Hengstfohlen

Geb:  15.03.2018

V:      liz.412/T Walzertraum v. liz.280/T Wolfgang

M:     19124/T Fabriccia v. liz.101/T Amadeus

Z:      Fam. Scheiber - Vomp

 Hengstfohlen

Geb:  14.03.2018

V:      liz.511/T Amoroso v. liz.473/T Adrin

M:     L17651/T Masuna v. liz.181/T Nordtirol

Z:      Romed Posch - Thaur

 Stutfohlen

Geb:  11.03.2018

V:      liz.481/T Wulkan v. liz.412/T Walzertraum

M:     18902/T Mohna v. liz.266/T Straden

Z:      Andreas Knapp - Gnadenwald

 Hengstfohlen

Geb:  05.03.2018

V:      liz.500/T Winterzauber v. liz.412/T Walzertraum

M:     19803/T Gatiana v. liz.353/T Nihilist

Z:      Fam. Scheiber - Vomp

 Hengstfohlen

Geb:  04.03.2018

V:      liz.511/T Amoroso v. liz.473/T Adrin

M:     19132/T Lima v. liz.200/T Abendstern

Z:      Georg Kirchmair - Sistrans

 Stutfohlen

Geb:  02.03.2018

V:      liz.511/T Amoroso v. liz.473/T Adrin

M:     L15961/T Montego Bay v. liz.181/T Nordtirol

Z:      Alexandra & Rainer Nutz - Thaur

 Stutfohlen

Geb:  01.03.2018

V:      liz.412/T Walzertraum v. liz.280/T Wolfgang

M:     18795/T Sunlight v. 1514 Nabucco

Z:      Andrea Haider - Thaur

 Hengstfohlen

Geb:  20.02.2018

V:      liz.511/T Amoroso v. liz.473/T Adrin

M:     EL19854/T Flenja v. liz.373/ Bergdorf

Z:      Romed Posch jun.  - Thaur

 Stutfohlen

Geb:  20.02.2018

V:      liz.500/T Winterzauber v. liz.412/T Walzertraum

M:     19683/T Lusil v.

Z:      Fam. Reinhard Gäck - Weerberg

 Hengstfohlen

Geb:  19.02.2017

V:      liz.472/T Sternwächter v. liz.350/T Stainz

M:     EL19850/T Arielle v. liz.280/T Wolfgang

Z:      Hermann Gruber - Kolsaßberg

 Stutfohlen

Geb:  13.02.2018

V:      liz.471/T Amerigo v.  liz.390/T Alphonso

M:     20097/T Abbamania v. liz.472/T Sternwächter

Z:      Hermann Gruber - Kolsaßberg

B:      Karl Huber - Rum

 Hengstfohlen

Geb:  12.02.2018

V:      liz.510/T Stratos v. liz.411/T Stilton

M:     EL19655/T Annalea v. liz.200/T Abendstern

Z:      Hannes Posch - Thaur

 Stutfohlen

Geb:  12.02.2018

V:      liz.500/T Winterzauber v. liz.412/T Walzertraum

M:     L20103/T Hanava v. liz.411/T Stilton

Z:      Alexandra & Rainer Nutz - Thaur

 Stutfohlen

Geb:  04.02.2018

V:      liz.511/T Amoroso v. liz.473/T Adrin

M:     EL19948/T Faletta v. liz.423/GB Monsoon

Z:      Fam. Erlacher Josef - Thaur

 Hengstfohlen

Geb:  26.01.2018

V:      liz.373/T Bergdorf v. liz.270/T Buchberg 

M:     L19950/T Mohnia v. liz.281/T Almquell

Z:      Andreas Müssigang - Thaur

 Stutfohlen

Geb:  26.01.2018

V:      liz.500/T Winterzauber v. liz.412/T Walzertraum

M:     EL19414/T Miley v. liz.266/T Straden

Z:      Andreas Müssigang - Thaur

 Stutfohlen

Geb:  31.01.2018

V:      liz.481/T Wulkan v. liz.412/T Walzertraum

M:     P18429/T Balea v. liz.266/T Straden

Z:      Georg Müssigang - Thaur

 Stutfohlen

Geb:  17.01.2018

V:      liz.481/T Wulkan v. liz.412/T Walzertraum

M:     19415/T Bellamie v. liz.353/T Nihilist

Z:      Georg Müssigang - Thaur

 Hengstfohlen

Geb:  16.01.2018

V:      liz.481/T Wulkan v. liz.412/T Walzertraum

M:     PL18639/T Altessa v. liz.266/T Straden

Z:      Georg Müssigang - Thaur