Fohlen 2016


Stutfohlen

Geb:  25.04.2016

V:       liz.481/T Wulkan v. liz.412/T Walzertraum

M:     16706/T Natina v. liz.101/T Amadeus

Z:      Thomas Lieb - WeerbergHengstfohlen

Geb:  20.04.2016

V:      liz.487/T Belando v. 238/T Barkas

M:     17836/T Tramona v. liz.235/T Nuragus

Z:      Fam. A&R Nutz - ThaurStuttfohlen

Geb:  17.04.2016

V:      liz.472/T Sternwächter v. liz.350/T Stainz

M:     18424/T Desora v. liz.181/T Nordtirol

Z:      Georg Kirchmair - SistransStutfohlen

Geb:  15.04.2016

V:      liz.481/T Wulkan v. liz.412/T Walzertraum

M:     L17837/T Fallona v. 1514 Nabucco

Z:      Romed Posch - ThaurHengstfohlen

Geb:  09.04.2016

V:      liz.473/T Adrin v. liz.150/T Alpenstein

M:     L19656/T Clarisa v. liz.375/T Auersperg

Z:      Fam. Petra Gandl - Aldrans

 Stuttfohlen

Geb:  26.03.2016

V:      liz.281/T Almquell v. liz.101/T Amadeus

M:     18797/T Marah v. liz.266/T Straden

Z:      Andreas Müssigang - Thaur

 Hengstfohlen

Geb:  26.03.2016

V:      liz.150/T Alpenstein v. 1509 Archimedes

M:     EL19414/T Miley v. liz.266/T Straden

Z:      Andreas Müssigang - Thaur

 Hengstfohlen

Geb:  25.03.2016

V:      liz.472/T Sternwächter v. liz.350/T Stainz

M:     19457/T Florabella v. liz.280/T Wolfgang

Z:      Gerhard Graf - Vomp

 Hengstfohlen

Geb:  24.03.2016

V:      liz.472/T Sternwächter v. liz.350/T Stainz

M:     E19650 Abbalina v. liz.280/T Wolfgang

Z:      Hermann Gruber - Kolsaßberg

 Hengstfohlen

Geb:  22.03.2016

V:      liz.266/T Straden v. liz.201/T Standschütz

M:     18899/T Rubin v. liz.101/T Amadeus

Z:      Josef Heubacher - Kolsaßberg

 Hengstfohlen

Geb:  21.03.2016

V:      liz.472/T Sternwächter v. liz.350/T Stainz

M:     19849/T Tesora v. liz.373/T Bergdorf
Z:      Anton Gandl - Aldrans

 Stutfohlen

Geb:  21.03.2016

V:      liz.281/T Almquell v. liz.101/T Amadeus

M:     19842/T Dodora v. liz.266/T Straden

Z:      Georg Kirchmair - Sistrans

 Hengstfohlen

Geb:  19.03.2016

V:      liz.481/T Wulkan v. liz.412/T Walzertraum

M:     19125/T Lorina v. liz.101/T Amadeus

Z:      Hansjörg Huber - Rum

 Stutfohlen

Geb:  13.03.2016

V:      liz.472/T Sternwächter v. liz.350/T Stainz

M:     EL19654/T Hajira v. liz.150/T Alpenstein

Z:      Josef Painer - Arzl/Ibk

 Stutfohlen

Geb:  13.03.2016

V:      liz.281/T Almquell v. liz.101/T Amadeus

M:     EL18635/T Ashonata v. liz.280/T Wolfgang

Z:      Hermann Gruber - Kolsaßberg

 Hengstfohlen

Geb:  09.03.2016

V:      liz.487/T Belando v. 238/T Barkas

M:     L19561/T  Montego Bay v. liz.181/T Nordtirol

Z:      Fam. A&R Nutz - Thaur

 Hengstfohlen

Geb:  07.03.2016

V:      liz.266/T Straden v. liz.201/T Standschütz

M:     17944/T Simbabwe v. liz.150/T Alpenstein

Z:      Andreas Müssigang - Thaur

 Stutfohlen

Geb:  07.03.2016

V:      liz.373/T Bergdorf v. liz.270/T Buchberg

M:     16562/T Farfalla v. 1514 Nabucco

Z:      Anton Wurzer - Thaur

 Stutfohlen

Geb:  02.03.2016

V:      liz.373/T Bergdorf v. liz.270/T Buchberg

M:     18253/T Ilena v. liz.201/T Standschütz

Z:      Josef Painer - Arzl/Ibk

 Stutfohlen

Geb:  02.03.2016

V:      liz.481/T Wulkan v. liz.412/T Walzertraum

M:     18443/T Maya v. liz.258/T Nanking

Z:      Alois Lechner - Innsbruck

 Hengstfohlen

Geb:  29.02.2016

V:      liz.266/T Straden v. liz.201/T Standschütz

M:     PE18248/T Roxanne v. liz.101/T Amadeus

Z:      Josef Heubacher - Kolsaßberg

 Hengstfohlen

Geb:  24.02.2016

V:      liz.472/T Sternwächter v. liz.350/T Stainz

M:     EL19655/T Annalea v. liz.200/T Abendstern

Z:      Hannes Posch - Thaur

 Hengstfohlen

Geb:  22.02.2015

V:      liz.472/T Sternwächter v. liz.350/T Stainz

M:     19659/T Kira v. liz. 373/T Bergdorf

Z:      Herbert Erlacher - Thaur

 Stutfohlen

Geb:  20.02.2016

V:      liz.492/T Michelangelo v. liz.420/T Masur

M:     EL19121/T Farina v. liz.181/T Nordtirol

Z:      Fam. Josef Erlacher - ThaurStutfohlen

Geb:  18.02.2016

V:      liz.281/T Almquell v. liz.101/T Amadeus

M:     PE32245/T Amore II v. liz.181/T Nordtirol

Z:      Karl Huber - RumStutfohlen

Geb:  14.02.2016

V:      liz.472/T Sternwächter v. liz.350/T Stainz

M:     EL17099/ Abba v. liz.177/T Aberlord

Z:      Hermann Gruber - KolsaßbergHengstfohlen

Geb:  09.02.2016

V:      liz.481/T Wulkan v. liz.412/T Walzertraum

M:      18242/T Questa-Soraya v. liz.249/T Avalon

Z:      Marina Nagl - Axams

B:      Fam. Scheiber - VomperbergHengstfohlen

Geb:  11.02.2016

V:      liz.472/T Sternwächter v. liz.350/T Stainz

M:     19850/T Arielle v. liz.280/T Wolfgang

Z:      Hermann Gruber - KolsaßbergHengstfohlen

Geb:  06.02.2016

V:      liz.472/T Sternwächter v. liz.350/T Stainz

M:     EL18798/T Forina v. liz.280/T Wolfgang

Z:      Romed Posch - ThaurStutfohlen

Geb:  05.02.2016

V:      liz.472/T Sternwächter v. liz.350/T Stainz

M:     19415/T Bellamie v. liz.353/T Nihilist

Z:      Georg Müssigang - ThaurHengstfohlen

Geb:  01.02.2016

V:      liz.472/T Sternwächter v. liz.350/T Stainz

M:     19854/T Flenja v. liz.373/T Bergdorf

Z:      Romed Posch jun. - ThaurHengstfohlen

Geb:  26.01.2016

V:      liz.373/T Bergdorf v. liz.270/T Buchberg

M:     P18429/T Balea v. liz.266/T Straden

Z:      Georg Müssigang - ThaurHengstfohlen

Geb:  20.01.2016

V:      liz.281/T Almquell v. liz.101/T Amadeus

M:     PL18639/T Altessa v. liz.266/T Straden

Z:      Georg Müssigang - Thaur