Fohlen 2023


Stutfohlen

Geb:  25.01.2023

V:      liz.471/T Amerigo v. liz.390/T Alphonso

M:     E19414/T Miley v. liz.266/T Straden

Z:      Fam. Müssigang - Thaur